Volume 1 Issue 2

Kawaljit Kaur Khokhar , Gurcharan Kaur, Sharda Sidhu Original Scientific Paper Epidemiology 209 57
Ajit Pal Singh , S.P.Singh, Jeevanjot Sekhon Original Scientific Paper Human Body Composition 264 65
Ajeet Jaiswal Original Scientific Paper Human nutrition 301 47
Archana Kharyal, Rupinder Bansal, Surinder Nath Original Scientific Paper Child growth and development 250 53
Athoni Rhetso, S.L. Malik Original Scientific Paper Epidemiology 185 43
Jaspreet Kaur, Promila Mehta Original Scientific Paper Child growth and development 228 61
Premananda Bharati, Manoranjan Pal, Susmita Bharati Original Scientific Paper Child growth and development 189 50