Volume 1 Issue 2

Kawaljit Kaur Khokhar , Gurcharan Kaur, Sharda Sidhu Original Scientific Paper Epidemiology 185 51
Ajit Pal Singh , S.P.Singh, Jeevanjot Sekhon Original Scientific Paper Human Body Composition 231 60
Ajeet Jaiswal Original Scientific Paper Human nutrition 269 46
Archana Kharyal, Rupinder Bansal, Surinder Nath Original Scientific Paper Child growth and development 209 49
Athoni Rhetso, S.L. Malik Original Scientific Paper Epidemiology 156 39
Jaspreet Kaur, Promila Mehta Original Scientific Paper Child growth and development 200 57
Premananda Bharati, Manoranjan Pal, Susmita Bharati Original Scientific Paper Child growth and development 161 47